WorkflowERP iGP

พัฒนาความมั่นใจและขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน ERP ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Contact us

International Business Standard

อินเตอร์เฟซหลากหลายภาษา

ระบบ Workflow ERP iGP รองรับอินเทอร์เฟซหลายภาษาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งสามารถสลับระหว่างภาษาจีนตัวเต็ม จีนตัวย่อ อังกฤษ และภาษาเวียดนามได้อย่างสะดวก ฟังก์ชันการแปลภาษาที่กำหนดเองอีกอย่างหนึ่งคือการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในท้องถิ่นนั้น

บริการพัฒนาที่มีความสนใจในระดับภูมิภาค

ลูกค้า DigiwinSoft เกือบทั้งหมดเป็นสมาชิกของ Association of Taiwan Enterprises พวกเขากำลังขยายบริษัทเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากต้นทุนในประเทศที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวัน เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในการทำให้องค์กรเป็นระดับสากล บริษัท DigiwinSoft ได้สั่งสมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการในพื้นที่ไต้หวัน จนสามารถสร้างพื้นฐานของการพัฒนาระดับภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว เช่น ในจีนและเวียดนาม และนี่คือความมุ่งมั่นจริงใจของ DigiwinSoft ที่ส่งถึงลูกค้า และคู่ค้าระดับโลกในแต่ละท้องที่

ฟังก์ชันการค้าระดับพหุภาคี

“องค์กรระหว่างประเทศ” จะสร้างโมเดลธุรกิจที่ซับซ้อนหลากหลาย โดยอิงตามแรงจูงใจด้านภาษี ต้นทุนการผลิต และปัจจัยอื่นๆ เป็นหลัก ระบบWorkflow ERP iGP จะช่วยให้ลูกค้ามีความเข้าใจในประเด็นหลักด้านเงินทุน วัสดุ การผลิต และการผลิตตามหลักเกณฑ์การประเมิน 3 ประการ ได้แก่ “การผลิตตามเวลา การส่งมอบตรงเวลา ความถูกต้องแม่นยำ” เพื่อได้รับกำไรจากการดำเนินงานสูงสุด

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IFRS

โลกาภิวัตน์ของตลาดเป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดขึ้น การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับท้องถิ่น มาตรฐานการบัญชีและธุรกิจระหว่างประเทศจำเป็นต้องรวมเข้าด้วยกัน ระบบWorkflowERP iGP  เป็นโซลูชันคู่ขนาน สำหรับทั้งสองมาตรฐาน ฟังก์ชันสกุลเงิน การเปิดเผยส่วนปฏิบัติการและฟังก์ชันแต่ละรายการ งบการเงินรวมของธุรกิจ สินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายได้จำแนกตามมาตรฐาน IFRS ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสูงในระดับโลก

รูปแบบของแอปพลิเคชันที่พัฒนาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น

เรานำรูปแบบการใช้งานให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นประกอบไปด้วยการยื่นภาษี กฎหมายศุลกากร และกฎหมายแรงงาน รวมถึงรายงานการจัดการ ตัวแทนของหน่วยงานรัฐ การลงบัญชีเป็นภาษาท้องถิ่น ฟังก์ชันการยื่นภาษี สินค้าคงคลังและการกระจายของการจัดการทรัพยากร การรวมบัญชีทางการเงิน ห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ นอกจากนี้ เรายังเสริมฟังก์ชันที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการออกแบบเอกสารรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อบังคับท้องถิ่น

Understanding The Advantages of Regional Policy

ปฏิบิติตามการจะการบัญชีแยกประเภทบัญชีภาษีท้องถิ่น

ระบบมีข้อมูลเริ่มต้นในประเทศต่างๆ เช่น ไต้หวัน จีน เวียดนาม มาเลเซีย เป็นต้น ซอฟต์แวร์ ERP สามารถส่งออกและแปลงเอกสารโดยตรงด้วยภาษีท้องถิ่น เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน

ความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับระเบียบของศุลกากรท้องถิ่นในด่านพรมแดน

ระบบ WorkflowERP iGP มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อกฎหมายเฉพาะประเทศสำหรับการปรับผลลัพธ์ของระบบ ตัวอย่างเช่น การจัดการกระบวนการทางการค้าในจีนผสมผสานท่าเรือศุลกากร โดยจะส่งออกไฟล์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจาก ERP เพื่อช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์

การใช้งานอุตสาหกรรมเฉพาะ

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับสายงานเฉพาะด้าน

WorkflowERP GP มีผู้ใช้งานในสายการผลิตหลายหมื่นราย ผ่านการใช้งานและการตรวจสอบระยะยาวดังนั้นบริษัท Digiwin จึงสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านโดเมนอุตสาหกรรมมากมายและพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ลดลักษณะการตอบสนองของอุตสาหกรรมในการลงทุนเวลาและต้นทุนแรงงานที่จำเป็นลงอย่างมาก

จัดตั้งทีมงานแต่ละโครงการเฉพาะตามภาคส่วน

ระบบข้อมูลองค์กรและแอปพลิเคชันในหนึ่งวันไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จทันท่วงที ซึ่งมีความสัมพันธ์ระยะยาวในการดำเนินงานประจำวันขององค์กร โซลูชันซอฟต์แวร์ของบริษัท Digiwin พร้อมระบบบริการเต็มรูปแบบและแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งเพื่อนำเข้าทีมฝึกปฏิบัติมืออาชีพซึ่งเป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มองหาพันธมิตรด้านไอที

ความสามารถในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระบบ WorkflowERP GP ช่วยเร่งความเร็วในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด นโยบายและกฎหมายใหม่ อุตสาหกรรมใหม่ และความต้องการใหม่ๆ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนา ยังคงพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับบริษัทซอฟต์แวร์โซลูชันไอที Digiwin

ตอบสนองความต้องการของคุณสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้หลากหลาย

องค์กรต่างๆพยายามจะรวมรูปแบบของโลกาภิวัตน์ การจัดการหรือการทำงานวิจัยและพัฒนา การผลิต และธุรกรรมทางการเงินถูกกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ ถ้าหากคุณใช้เพียงระบบ ERP นั้นจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางข้อมูลเฉพาะได้ มีเพียงระบบ ERPII เท่านั้นที่ขยายฟังก์ชันใหม่และระบบข้อมูลใหม่ที่กลายเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้

ระบบ ERP GP มาจากเกตเวย์เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเพื่อสร้างเกตเวย์ในเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ละระบบถูกรวมเข้ากับฟังก์ชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการจัดการโดยแบ่งตามระดับของฟังก์ชันทางธุรกิจ

โมดูลฟังก์ชันการผลิต

การรวมหน่วยสนับสนุนการผลิตและหน่วยการจัดการการผลิตไว้ในระบบเดียวกัน ข้อมูลการวางแผนการผลิตและการควบคุมกระบวนการที่ทันเวลา และกลไกการรายงานการผลิตส่วนบุคคลบางส่วนผ่านบาร์โค้ดเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลการผลิต กำหนดรูปแบบการผลิตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รูปแบบอุตสาหกรรมสำหรับการบริการทางการเงิน

รูปแบบธุรกิจ

องค์กรควรเลือกใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการต่างๆ คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาวิธีการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมของตนอย่างมาก เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งจนผู้ที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจของตนเสียเปรียบคู่แข่งเป็นอย่างมาก คอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มความเร็วในการดำเนินธุรกิจอื่นๆ การรวบรวมคำติชมของผู้บริโภค การสั่งซื้อวัตถุดิบ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้องค์กรทำงานได้เร็วขึ้นมากและให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ช่วยสร้างยอดขายและผลกำไรให้กับธุรกิจเพื่อให้มีการจัดการเวลาและผลผลิตที่ดีขึ้น

การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและวัสดุ

เจ้าหน้าที่จัดการวัสดุมีส่วนร่วมในการผลิต รวมถึงการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การตรวจสอบ การจัดเก็บ สินค้าคงคลัง การค้า และการจัดการกับวัสดุ เช่น การจัดการและควบคุมวัสดุที่ใช้โดยโปรแกรมไปจนถึงการขอวัสดุ การซื้อ การขนส่ง การตรวจสอบวัสดุ การจัดเก็บ วัสดุใบขอเบิก วัสดุสำรอง สินค้าคงคลัง การหยุดชะงักและการประมวลผลของเสีย และการควบคุมวัสดุ การวิเคราะห์ การทบทวน และการปรับปรุง ดังนั้นการจัดการวัสดุจึงเป็นงานพื้นฐานในการจัดการฟังก์ชันต่างๆ

รูปแบบฟังก์ชันการผลิต

ผ่าน “การจัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์” โดยคำนึงถึงวัสดุผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบูรณาการข้อมูล เช่น ภาพวาด รวมกับการจัดการต้นทุนและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อแก้ปัญหาและองค์กรมีขั้นตอนการพัฒนาการผลิตที่ราบรื่นและเข้าร่วมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ จึงช่วยย่นระยะเวลาในการผลิตสินค้าใหม่และลดการเกิดข้อผิดพลาด

ระบบบริการที่เชื่อถือได้

เราจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ซึ่งได้รับการยอมรับจากบริษัทกว่าหมื่นแห่งในเอเชียแปซิฟิกมาแล้ว และทีมบริการมืออาชีพที่สามารถช่วยให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุดโดยใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ นั่นคือ ”ห่วงโซ่คุณค่าในการบริการของเรา”

การรวมนวัตกรรมข้ามระบบของการให้คำปรึกษาออนไลน์

ระบบ WorkflowERP GP นั้นขึ้นอยู่กับนวัตกรรมของกระบวนการทางธุรกิจเสมอ การรวมระบบหลายระบบในโปรแกรมการให้คำปรึกษาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เดียวหรือหลายรายการที่นำเข้าโดยไม่มีโปรแกรมการให้คำปรึกษาซ้ำ ดังนั้นจึงปรับปรุงความรวดเร็วของการให้คำปรึกษาการใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ

บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่

ประสานกับ CTI _ Computer Telephony Integration เพื่อนำเข้า สายด่วนออนไลน์เพื่อให้บริการอย่างเหมาะสม สำหรับข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ ธุรกิจจะประหยัดค่าใช้จ่ายลงด้วยการติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ผ่านฟรีอินเทอร์เน็ต ทุ่มเทเพื่อให้บริการลูกค้าในท้องถิ่น

การเรียนรู้ทางไกลตามความต้องการ

โปรแกรมการเรียนรู้ทางไกลที่จัดตั้งขึ้นสามารถปรับปรุงคุณภาพของ “Electric Advisor ” เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและความรู้ก่อนเริ่มใช้ระบบ ให้บริการหลักสูตรดิจิทัลเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ควบคุมระบบแก่ลูกค้าทั่วโลก ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีข้อจำกัดในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

e-Service เพื่อการทำงานอย่างราบรื่น

e-Service เพื่อการทำงานอย่างราบรื่น

Contact

Get In Touch

E-mail: kanchaya@digiwin.com

Tel: +66 96-186-1866

M-F: 8.30-12.00/ 13.30-18.00

เลขที่ 2/117-118 อาคารบางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.เทพรัตน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ไทย

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เครือข่ายของดิจิวิน

Digiwin Group

Vietnam

Malaysia