การปรับใช้เชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอนสามารถช่วยให้องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง สามารถเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะได้อย่างรวดเร็ว

คลื่นของการผลิตอัจฉริยะเติบโตอย่างรวดเร็วมานานกว่า 10 ปี นับตั้งแต่มีการนำเสนอการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ที่งาน Hannover Messe ในปีพ.ศ. 2554 ตามสถิติของ McKinsey & Company มูลค่าผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน Internet of Things จะสูงถึง คิดเป็นมูลค่า 3.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาจสูงถึง 11 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หากพวกเขาสามารถนำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมาใช้ในโรงงานอัจฉริยะได้ตั้งแต่เนิ่นๆ พวกเขาจะครองส่วนแบ่งตลาดอย่างแน่นอน สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดย่อมมักพบกับปัญหามากมายในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ ในหมู่พวกเขาเงินทุนเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาความอัจฉริยะซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการวัดผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บทความนี้กล่าวถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคือการรวมโมเดลธุรกิจที่มีอยู่เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งแต่การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจโดยรวม คุณค่าองค์กร ประสบการณ์ในการบริโภคของลูกค้า การพัฒนาวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กรและเครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสมที่สุดว่าจะเป็น อุปกรณ์ดิจิทัล ซอฟต์แวร์ดิจิทัล ฯลฯ รวมถึง การเข้าถึงระบบคลาวด์ เครื่องมือรวมองค์กรแบบอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือสื่อสารดิจิทัล ประสบการณ์ของลูกค้า การจัดการทางการเงิน การทำงานร่วมกันในองค์กรและกระบวนการผลิตอัจฉริยะ ฯลฯ

องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางมักประสบปัญหาขาดทักษะและความสามารถในด้านดิจิทัล องค์กรเหล่านี้มักพบกับความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของโรงงานอย่างเข้มข้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่ การพิจารณาต้นทุนสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์ และการปรับใช้การผลิตอัจฉริยะหลังการเปลี่ยนแปลงความท้าทายของการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสามารถด้านการผลิตอัจฉริยะ ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้โรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน่าหวาดหวั่น

ขั้นตอนที่1: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณค่าหลักทางดิจิทัล

การสำรวจคุณค่าที่เป็นขององค์กรเองหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลแบบ 360 องศา สามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงประโยชน์ที่ได้รับจากห่วงโซ่คุณค่าโดยรวมตั้งแต่รูปแบบดั้งเดิมไปจนถึงรูปแบบดิจิทัล (เช่น: ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน ปรับปรุงผลผลิตและพัฒนาการวิเคราะห์การใช้งานของลูกค้า) และวางแผนกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นและระยะกลาง โดยสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการของการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง ตั้งแต่ระดับตื้นไปจนถึงระดับลึก

ขั้นตอนที่ 2: แผนการเปลี่ยนแปลงขั้นตํ่าที่ปฏิบัติได้

MVP (Minimum Viable Product) ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพขั้นต่ำ เพื่อที่จะติดตามรูปแบบการพัฒนาโครงการในกการสร้างมูลค่าและการลองผิดลองถูกอย่างรวดเร็ว จึงมีวิธีการวนซ้ำเพื่อพัฒนาแบบ Agile (Scrum) โดยมีการทำซ้ำรายสัปดาห์และรายเดือน ดังนั้น รูปแบบการเปลี่ยนแปลงสามารถค่อยๆ เปลี่ยนจากเล็กไปกลาง แล้วถึงการขยายไปสู่ขนาดใหญ่ ประโยชน์ที่ได้รับยังช่วยให้ทีมงานขององค์กรค่อย ๆ เข้าสู่โหมดดิจิทัลจากโหมดดั้งเดิม เพื่อให้ทีมสามารถฝึกฝนการดำเนินงานแบบดิจิทัลขั้นต้นในกระบวนการทำซ้ำ ๆ และมีประสบการณ์การในการเปลี่ยนผ่านระหว่างขั้นกลางและขั้นเต็มของระบบดิจิทัลช่วยเสริมความมั่นใจในการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และได้รับคุณค่าที่แท้จริงในกระบวนการทำซ้ำ และทำให้ทีมรู้สึกถึงความสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 3: การปรับขนาดโซลูชันที่เป็นไปได้

โครงการปฏิรูปที่มีมูลค่าเชิงนวัตกรรมได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจนจากแผนขั้นต่ำที่เป็นไปได้ และหลังจากการขยายขนาดแล้วนั้น แผนจะได้รับการทดสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระบวนการและรายละเอียดต่างๆจะชัดเจนขึ้นหลังจากการผลักดันอย่างเต็มที่ ทิ้งแผนการที่อาจจะสร้างมูลค่าเชิงลบ เช่น แผนการที่ไม่สามารถสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางดิจิทัลได้ กำไรของบริษัทลดลงอย่างรวดเร็ว หรือการสร้างค่านิยมที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก โดยในขั้นตอนนี้อาจจะจัดตั้งแผนกดิจิทัลขึ้นเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ซึ่งสามารถใช้โครงการดิจิทัลจริง ๆ และพัฒนาการทดสอบที่หลากหลายมากขึ้น

3 ขั้นตอนข้างต้นคือการสร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มีคุณค่า ดำเนินการทดสอบและนำไปใช้

ขั้นตอนที่ 4: ขยายอุปกรณ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์พื้นฐาน

ในขั้นตอนนี้ อุปกรณ์พื้นฐานต่าง ๆ จะถูกขยายตามรากฐานที่หยั่งรากลึกอยู่แล้ว ทั้งนี้ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำและดำเนินการแนะนำผู้จำหน่ายอุปกรณ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จริง ๆ เพื่อให้กระบวนการของโรงงานอัจฉริยะเสร็จสมบูรณ์ หากคุณต้องการอัปเกรดอุปกรณ์ Industry 3.0 ที่มีอยู่โดยตรงให้เป็นระบบโรงงานอัจฉริยะ Industry 4.0 ด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์ คุณสามารถอ้างอิง AIoT Cloud เพื่อจัดหาโซลูชันซอฟต์แวร์บริสุทธิ์สำหรับ Industrial Internet of Things.

ขั้นตอนที่ 5: การพัฒนาธุรกิจใหม่หลังจากการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล

เนื่องจากการทำให้เป็นระบบดิจิทัลและการทำให้เป็นระบบอัจฉริยะที่ครอบคลุม สมรรถภาพการทำงานขององค์กรจะได้รับการปรับปรุงอย่างมาก ด้วยวิธีนี้องค์กรธุรกิจใหม่ที่มีคุณค่าเพื่อให้สามารถพัฒนาองค์กรธุรกิจใหม่ที่มีคุณค่าในระดับรายละเอียดและกลายเป็นผู้นำในหมู่บริษัทระดับเดียวกัน จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมเดียวกันในรูปแบบของการบูรณาการแบบย้อนกลับ ข้อดีของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคือสามารถใช้ API (Application Programming Interface) เพื่อรวมเป็นเนื้อหาข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความหมายและสามารถค้นพบช่องว่างทางการตลาดเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่แตกต่างได้

SME ถูกจำกัดด้วยเงินทุน กำลังคนและเทคโนโลยี ความซบเซาของการเปลี่ยนแปลงและพิมพ์เขียวการพัฒนาของโรงงานอัจฉริยะ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่สามารถทำให้องค์กรของตนเป็นดิจิทัลได้ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ภายใต้แนวโน้มการพัฒนาในระยะ 3 ปีของการแพร่ระบาด วิสาหกิจจำนวนมากได้ดำเนินการเปลี่ยนผ่านองค์กรเข้าสู่ระบบดิจิทัลและการรับรู้อย่างชาญฉลาดสำหรับการผลิตของโรงงาน ดังนั้นขอแนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำคัญทั้ง 5 ขั้นตอนเพื่อค่อยๆ สร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงการระบบดิจิทัล เพื่อให้สามารถครอบครองโรงงานที่อยู่ในเทรนด์ของ 5G, AIoT และ Cloud computing

by | 5 月 22, 2023 | Article